Date privind operatorul de date cu caracter personal

Operatorul ce prelucrează date cu caracter personal prin intermediul www.dynamic-learning.ro este societatea DYNAMIC LEARNING SRL, persoană juridica organizată în conformitate cu legislația aplicabilă, avand sediul în Bucuresti, Str. Laborator, Nr. 125-127, Bl.S1, Sc.2, Et.2, Ap.84, având nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/7782/2010 si CUI 27283782.

Operatorul DYNAMIC LEARNING SRL (denumit în continuare “DYNAMIC LEARNING”) poate fi contactat la punctul de lucru situat în București, Cotroceni Business Center, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, corp A, Intrarea 3, et. 1; e-mail: office@dynamic-learning.ro tel.: 021 310 81 92.

Datele cu caracter personal prelucrate de operator

DYNAMIC LEARNING colectează, pe bază furnizării voluntare a persoanei vizate, date cu caracter personal iar tipurile de date colectate depind de natură modului în care vizitatorul site-ului dorește să interacționeze cu site-ul dynamic-learning.ro.

Astfel, pentru completarea formularelor pentru solicitarea unei oferte pentru training-uri (cursuri vânzări, cursuri pentru manageri, cursuri comunicare) și a formularului de contact, se colectează numele și prenumele, adresă de e-mail, numărul de telefon (opțional).

Datele furnizate voluntar de persoană interesată de serviciile DYNAMIC LEARNING sunt utilizate pentru contactarea pe e-mail sau după caz, telefonică, cu privire la training-ul/cursul pentru care persoană vizată și-a manifestat interesul. În scop de marketing, se colectează numele, prenumele și adresa de e-mail.

 DYNAMIC LEARNING poate să colecteze involuntar și alte date ce nu conduc la identificarea unică a persoanei vizate (oră vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri tehnici) furnizate de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către DYNAMIC LEARNING pentru a îmbunătăți serviciile oferite clienților săi. DYNAMIC LEARNING poate colecta involuntar în alte informații care ar putea conduce la identificarea vizitatorilor www.dynamic-learning.ro precum adresa IP. Astfel de informații nu vor fi însă utilizate pentru a identifică vizitatorii site-ului și nu vor fi făcute publice, altfel decât în condițiile descrise în prezenta Politică de Confidențialitate;

Prelucrarea datelor de Operator (scopuri și temeiuri legale)

DYNAMIC LEARNING prelucrează datele cu caracter personal furnizate prin intermediul www.dynamic-learning.ro în urmatoarele scopuri și temeiuri legale:

  • în bază consimțământului utilizatorului site-ului, pentru contactarea acestuia, spre a oferi informații privind activitățile DYAMIC LEARNING sau serviciile oferite, la cererea sa voluntară (de exemplu, prin completarea formularului de contact sau a celui privind solicitarea unei oferte pentru training-uri/cursuri);
  • în bază consimțământului expres al utilizatorului site-ului în scopuri de marketing, pentru trimiterea de newslettere, în format exclusiv electronic;
  • în interes legitim, datele personale colectate involuntar, pentru a înțelege nevoile și așteptările clienților noștri și pentru a ne îmbunătăți serviciile oferite

Prin completarea formularelor disponibile pe site-ul www.dynamic-learning.ro sau a înserării adresei de e-mail pentru comunicări de marketing ori a oferirii consimțământului în scopuri de marketing pe orice material pus la dispoziție de DYNAMIC LEARNING SRL, fiecare utilizator sau după caz, client, și-a exprimat consimțământul că DYNAMIC LEARING SRL să  prelucreze datele acestuia cu caracter personal, în conformitate cu scopurile declarate în prezenta Politică de Confidențialitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu a prevederilor nationale în vigoare;

În prelucrarea datelor cu caracter personal, DYNAMIC LEARNING SRL va acționa în mod legal, echitabil și transparent. Prelucrarea datelor se realizează în scopuri determinte, explicite și legitime. Procesarea datelor este adecvată și limitată, doar în raport de necesitatea realizării scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personal vor fi reținute doar pe perioadă de timp necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate, iar prelucrarea se va realiză de o manieră adecvată pentru asigurarea securității și integrității datelor. Niciun transfer de date nu se va realiză fără măsuri de precauție adecvate.

Pentru asigurarea legalității prelucrării datelor cu caracter personal, DYNAMIC LEARNING își asumă responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru protecția împotrivă accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor legale internaționale și naționale în materie de protecție a datelor cu caracter personal.

DYNAMIC LEARNING nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.dynamic-learning.ro, cu excepția angajaților autorizați sau a persoanelor împuternicite cărora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra în numele DYNAMIC LEARNING SRL (transmitere comunicări marketing, furnizor servicii website, furnizor hosting și înregistrare domenii) sau în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legală a DYNAMIC LEARNING sau a angajaților acesteia.

 Orice utilizator al site-ului sau client are, că persoană vizată, următoarele drepturi în raport cu operatorul de date cu caracter personal:

Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea DYNAMIC LEARNING că sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana în cauza și, în caz afirmativ, se poate obține acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

 Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul că aceste date să fie transmise direct altui operator, însă doar dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 Dreptul la opozitie vizează dreptul utilizatorului site-ului sau clientului de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoană vizată are cu precădere dreptul  de a se opune prelucrării în orice moment.

 Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate din partea DYNAMIC LEARNING.

 Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita să fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoană în cauză decide să își retragă consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoană în cauza se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

 Dreptul la restricționarea prelucrarii poate fi exercitat în cazul în care se contesta exactitatea datelor prelucrate de DYNAMIC LEARNING, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana în cauza se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care DYNAMIC LEARNING nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana în cauza le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoană s-a  opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale DYNAMIC LEARNING prevalează asupra celor aparținând persoanei vizate.

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 Pentru exercitarea drepturilor sus-menționate, persoană vizată se va adresă DYNAMIC LEARNING, printr-o cerere formulată în scris și transmisă la punctul de lucru din București, Cotroceni Business Center, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, corp A, Intrarea 3, et. 1, sau prin intermediul unui e-mail, transmis la adresa office@dynamic-learning.ro

Transmiterea comunicărilor de marketing de către DYNAMIC LEARNING se efectuează prin intermediul platformei MailChimp, organizată în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în materie de protecție a datelor, inclusiv cu Regulamentul 679/2016, oferind posibilitatea dezabonării în orice moment de la newsletterele transmise de DYNAMIC LEARNING. Mai multe informații despre Mail Chimp puteți găsi accesând pagina:

https://mailchimp.com/about/

Datele cu caracter personale colectate prin intermediul site-ului www.dynamic-learning.ro prelucrate de DYNAMIC LEARNING sunt reținute până la dezabonarea din Newsletter a persoanei.

Modificarea Politicii de Confidențialitate

Dacă este necesară o schimbare a prezențelor reguli de confidențialitate, DYNAMIC LEARNING va publica respectivele modificări pentru a asigură o informare corectă și completă privind  datele colectate și modul în care acestea sunt utilizate.

În situația în care se consideră că drepturile prevăzute în Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate, orice persoană vizată are posibilitatea de a se adresă Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) prin depunerea unei plângeri.

 Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt următoarele: București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro.

Sari la bara de unelte